Secretariat

 

 

Secretariat

 

       Program de lucru cu publicul:


De LUNI pana VINERI 09:00 - 11:00

 

 Adresa e-mail secretariat FIIR: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

♦ Conducere secretariat:

 Elena CĂLIN

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 021 402 93 02
Fax: 021 310 77 53

  

• Secretariat anul I Licență și programe Masterat din cadrul Departamentului de Tehnologia Construcțiilor de Mașini

 Georgeta STOIAN

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Tel: 021 402 95 20 

• Secretariat anul II Licență și programe Masterat din cadrul Departamentelor de Teoria Mecanismelor şi Roboților.

 Irina RADU

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 021 402 95 20

 

 • Secretariat anul III Licență, programe de Masterat din cadrul Departamentelor de Tehnologia Materialelor şi Ingineria Calității și Tehnologii Industriale

 Aurelia GHIODA

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 021 402 95 20

 

• Secretariat anul IV Licență și programe Masterat din cadrul Departamentelor de Rezistența Materialelor și  Roboți și Sisteme de Producție

 Ileana NEACȘU

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Tel: 021 402 95 20

   

 

 

 

 

 

 

 
 

Administrativ

 

 

 

 

♦ Administrator Șef FIIR

  Dr.Ing. Luminița GEORGESCU

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 021 402 93 46

 

♦ Administrator platforma e-Learning

  Sl.dr.ing. Paulina SPÂNU

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 021 316 95 75

 

♦ Administrator informatic

  Ing. Nicolae BITOAICA

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

               

                          

Main

Facultate > Despre noi

Alumni

Asociaţia ALUMNI IMST

 

IDENTITATE

Asociaţia ALUMNI IMST este persoană juridică română, componentă a societăţii civile, o organizaţie profesională, independentă, neguvernamentală, cu caracter apolitic, non-profit.

SEDIU

Sediul Asociaţiei este situat în Bucureşti, sector 6, Splaiul Independenţei nr. 313, Universitatea POLITEHNICA, Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică, sala CD 009, sector 6, cod poștal 060042.

OBIECTIVE

Asociația are ca obiective principale susținerea intereselor generale ale absolvenților si studenților Facultăţii de Inginerie Industrială și Robotică (fosta Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice), consolidarea relaţiilor de colaborare dintre absolvenți ai diferitelor promoţii ale facultăţii şi promovarea relaţiilor de colaborare dintre facultate, absolvenţii săi şi mediul socio-economic.
Asociaţia va urmări traseul profesional şi gradul de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii, va asigura formarea profesională continuă, va promova imaginea Facultăţii IIR şi a partenerilor acesteia şi va desfăşura alte activităţi pentru realizarea obiectivelor sale.
Asociaţia îşi propune să continue tradiţia învăţământului tehnic românesc şi a Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti în domeniile: Inginerie Industrială, Inginerie și Management, Mecatronică și Robotică, prin susţinerea iniţiativelor inovative în educație şi cercetare, încurajarea excelenţei în educaţie şi în exercitarea profesiei, facilitarea schimbului de experienţă între diferitele generaţii de absolvenţi, realizarea de programe destinate elevilor şi studenţilor, consilierea studenţilor privind dezvoltarea carierei şi sprijinirea integrării absolvenţilor pe piaţa muncii.

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE

Asociaţia ALUMNI IMST îşi propune să deruleze următoarele tipuri de activităţi:

 • organizarea de reuniuni şi întâlniri periodice între absolvenţii din diferite promoţii la care vor fi invitaţi cadre didactice, studenţi şi persoane de succes din companii;
 • crearea şi dezvoltarea unei baze de date cu informaţii despre absolvenţi în vederea urmăririi traseului profesional, a inserţiei acestora pe piaţa muncii, a cunoaşterii preocupărilor lor, a asigurării sprijinului reciproc, a reprezentării intereselor comune în relaţiile cu diversele organisme tehnico-ştiinţifice, asociaţii, instituţii guvernamentale şi neguvernamentale la nivel naţional sau internaţional;
 • organizarea de conferinţe, simpozioane, seminarii şi mese rotunde pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei;
 • promovarea elementelor de progres tehnic şi ştiinţific în domeniile specifice Facultății IIR prin editarea şi difuzarea de materiale informative (cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice etc.) ;
 • promovarea domeniului ingineriei în rândul tinerilor, prin organizarea unor evenimente destinate elevilor, studenţilor și absolvenţilor ciclurilor de licenţă, masterat şi doctorat;
 • organizarea de programe de formare profesională continuă;
 • sprijinirea membrilor Asociaţiei pentru dezvoltarea şi valorificarea competenţelor profesionale, ştiinţifice şi manageriale;
 • sprijinirea studenţilor în a se pregăti pentru carieră prin activităţi de mentorat, prin asigurarea de stagii de practică, internship, documentare, prin organizarea de vizite şi excursii de studii, prin acordarea de consultanţă şi consiliere privind dezvoltarea carierei;
 • încurajarea excelenţei în educaţie prin acordarea de premii, burse sau altor forme de sprijin pentru studenţi/ absolvenţi/ cadre didactice care au performanţe deosebite;
 • dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu principalii angajatori, efectuarea unor studii de prognoză sau strategii privind direcţiile prioritare de dezvoltare şi de cercetare, orientarea educației către domenii cerute de piaţa muncii;
 • efectuarea de studii şi activităţi de consultanţă tehnico-ştiinţifică, expertize de specialitate etc.;
 • organizarea unor evenimente ce au în vedere evocarea marilor personalităţi care au absolvit Facultatea IIR, momente aniversare, manifestări sportive, acţiuni culturale şi civice etc.;

MEMBRI

Poate deveni membru titular al Asociaţiei ALUMNI IMST orice persoană care:

 1. a absolvit unul dintre ciclurile de studii - licenţă, masterat, doctorat - ale Facultăţii IIR din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti;
 2. dorește să se implice în activitățile derulate de către Asociație și
 3. este de acord cu Statutul Asociaţiei.

Membrii Asociației trebuie să depună la sediul ALUMNI IMST o Cerere de adeziune scrisă (sau să se înregistreze pe formularul on-line de pe site-ul Asociaţiei). Calitatea de membru titular sau asociat se dobândeşte în urma aprobării Cererii de adeziune de către Consiliul Director.

Membrii Asociaţiei ALUMNI IMST au următoarele drepturi:

 • de a participa la toate activităţile organizate de Asociaţie;
 • de a-şi exprima prin vot opţiunea în raport cu proiectele Adunării Generale;
 • de a-şi exprima opinia şi de a contribui cu propuneri şi acţiuni concrete la activităţile desfăşurate;
 • de a alege şi a fi aleşi în organele de conducere;
 • de a fi informaţi de către Consiliul Director asupra stadiului şi modului de desfăşurare a acţiunilor hotărâte de Adunarea Generală;
 • de a beneficia de toate resursele oferite de Asociaţie pentru informare şi pregătire profesională;
 • de a fi desemnaţi ca reprezentanţi ai Asociaţiei la acţiunile organizate de aceasta.

STATUT

Statutul Asociatiei Alumni IMST poate fi descarcat de aici.

FORMULARE

Cerere de adeziune ALUMNI IMST - persoane fizice
Cerere de adeziune ALUMNI IMST - persoane juridice

 

 

 

Subcategorii