Studenti > Cazare camine
 

CRITERII ȘI REGULI DE REPARTIZARE

 

 

 • pentru studentii din anii I LICENTA si I MASTERAT, repartizarea se va face in functie de media de admitere; 
 • pentru studentii integralisti din anii II, III, IV LICENTA si anul II MASTERAT, repartizarea se va face in functie de media generala a anului/anilor anterior/anteriori; 
 • vor fi repartizati doar studentii, indiferent de ciclul de studii, care au completat cererea on-line pe site-ul http://studenti.pub.ro, cu exceptia celor declarati admisi in anul universitar 2020-2021.
 • studentii integralisti/restanțieri, care nu au completat cererea on-line, vor fi repartizati in limita locurilor disponibile, după ce au fost analizate toate cererile depuse on-line; 
 • studentii care nu intrunesc conditiile de mai sus, vor putea primi repartizare, in limita locurilor disponibile; 
 • repartizarea se va ridica personal sau pe baza unei imputerniciri notariale, doar în intervalul orar alocat.

 

 

Criteriile în baza cărora se va face repartizarea şi cazarea în căminele FIIR sunt următoarele:

 • îndeplinirea, în anii universitari anteriori, a tuturor obligaţiilor ce au revenit studenţilor căminişti (conform regulamentului de funcţionare a căminului);
 • continuitatea în cameră;
 • rezultatele în activitatea profesională;
 • afinități personale (studenții care doresc sa locuiască în aceeași cameră trebuie să precizeze acest fapt în cererea de cazare depusa on-line).

 

Comisia de cazare a Facultăţii IIR pentru anul universitar 2020-2021

 1. Prodecan, S.l. Dr. Ing. Radu Constantin Parpala
 2. Student AS Poli 
 3. Membru ASIMST
 4. Student senator

Ordinea analizei cererilor la cazarea în căminele IIR

 1. Studenţii admişi la Facultatea IIR în anul I - studii de Licență și Masterat;
 2. Studenţii integralişti din anii II, III, IV și anul II masterat ;
 3. Doctoranzii Şcolii doctorale IIR;
 4. Studenţii Facultăţii IIR care au restanţe: n-1, n-2 etc.
 • Repartiţia de cazare se va ridica din sala CD 008PERSONAL în baza C.I. sau în baza unei împuterniciri notariale;
 • Plata taxei de cazare in cuantum de 200 lei*, reprezentand chiria pe luna noiembrie, se va efectua la punctele de încasare ce se vor organiza în facultate în sala CD 008;
 • Ridicare documente repartizare
 • Prezentarea cu documentele primite, la administratia caminului unde studenta/studentul a fost repartizata/repartizat.

 

IMPORTANT!*

Studenții care se încadrează într-o categorie care beneficiază de gratuitate la plata a taxei de cazare conform prevederilor legale (copii de cadre didactice, bursieri ai statului roman, orfani de ambii părinți, studenți cu handicap grav şi sever etc.) vor prezenta, LA PRIMIREA REPARTIȚIEI, următoarele documente, care vor fi păstrate de comisie, la Comisia de cazare a Facultății, după caz,:

ü  copia simplă a certificatului de naștere solicitant/ă şi a unei adeverințe, în original, eliberată/vizată de Inspectoratul Școlar/Universitate – CAZULstudenții copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate (în conformitate cu legea 1/2011, funcțiile didactice auxiliare sunt cele de: a)bibliotecar, documentarist, redactor; b)informatician; c)laborant; d)tehnician; e)pedagog școlar; f)instructor de educație extrașcolară; g) asistent social; h)corepetitor; i)mediator școlar; j)secretar; k)administrator financiar/contabil; l)instructor-animator; m)administrator de patrimoniu);

ü  copia simplă a certificatului de naștere solicitant/ă şi copiile simple a certificatelor de deces ale ambilor părinți/certificatul de deces al parintelui decedat – CAZUL: studenți orfani de unul sau ambii părinți;

ü  Adeverință originală eliberată de centrul de plasament din care provine studentul solicitant – CAZULstudenți proveniți dintr-un centru de plasament;

ü  Documente prin care solicitantul dovedește faptul ca este bursier al statului roman –CAZULstudenți străini bursieri ai statului român;

 

ü  Copia simplă a certificatului naștere solicitant/ă, copia simplă şi originalul certificatului doveditor care atesta faptul că cel puţin unul dintre părinţi are calitatea de erou-martir al Revoluției Romane din 1989 – CAZULstudenți copiii eroilor-martiri ai Revoluției Romane din decembrie 1989;

ü  Certificat/adeverință în original/originală şi copiile simple ale acestora, prin  care se ateste încadrarea în grad şi tip de handicap conform Legii nr. 448/2006 republicată 2008, art.16 alin.(8), Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 03/01/2008 – CAZULstudenții cu handicap grav şi accentuat.

 

 

OBS: NEPREZENTAREA DOCUMENTELOR NECESARE ACORDĂRII GRATUITĂȚII/REDUCERII ÎN MOMENTUL RIDICĂRII REPARTIȚIEI, CONDUCE LA ACHITAREA INTEGRALĂ A TAXEI DE CAZARE !!!!! 

 

PROGRAMUL REPARTIZARILOR CAMINELOR PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 VA FI DISPONIBIL ULTERIOR. 

 


 

 

LISTELE ȘI PROGRAMUL REPARTIZĂRILOR VA FI DISPONIBIL ÎNCEPÂND CU DATA DE 16.09.2019

 

-   Listele vor fi concepute în baza informațiilor, existente la data de 14.09.2019, ora 16:00, din platforma studenti.pub.ro, secțiunile „ Situație școlară” și  „ Administrare cazări”;

-  Cererile, pentru eventualele locuri ramase vacante după prima etapa de cazări, se vor depune pe data de 21.09.2019, intre orele 15:00-15:30,  în sala CD 008,  urmând a fi soluționate intr-un interval de timp cat mai scurt;

-        Repartizarea se va ridica personal sau pe baza unei împuterniciri notariale, doar în intervalul orar alocat ce va fi disponibil începând cu 16.09.2019.

 

 

PROGRAM CAZARI

 

VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAȚI PROGRAMUL AFIȘAT! 

 

Joi, 19.09.2019

 

Anul de studii

Media generala

Intre orele

I LICENTA

 


I MASTER

 

 

10  MG  9.20

 

8:00 - 9:00

 

 

9.20 > MG ≥ 8.70

 

  9:00 - 10:00 

 

 

8.70 > MG ≥ 8.30

 

10:00 - 11:00

 

 

 8.30 > MG ≥ 7.90

 

11:00 - 12:00 

 

 

7.90 > MG ≥ 7.50

 

12:00 - 13:00 

 

 

7.50 > MG ≥ 5.00

 

13:00 - 14:30

 

 

 


 

 

Vineri 20.09.2019

 

Anul de studii

Media generala

Intre orele

 

 

INTEGRALISTI

ANUL II, III, IV LICENTA

 

ANUL II MASTERAT

 

 

10  MG  9.00

 

8:00 -9:30

 

9.00 > MG  8.50

 

9:30 - 10:30

 

8.50 > MG ≥ 8.00

 

10:30 - 12:00

 

8.00 > MG ≥ 7.50

 

12:00 - 13:00

 

7.50 > MG ≥ 5.00

 

13:00 - 14:30 

Doctoranzi

 

 

14:30 - 15:30  

 

 


 

Sâmbătă, 21.09.2019

 

Anul de studii

Ora

 

 

N-1 

 

 

N-2

 

 

N-3 - N-6

 

>N-6 in limita locurilor ramase vacant

II LICENTA

III LICENTA

IV LICENTA

II MASTERAT

8:00 - 9:30

 9:30 - 10:30

 10:30 - 12:00

 12:00 - 13:00

 

 

 

 

 

 

Anul I - Licenta si Masterat - Cazari 19.09.2019

Anul II, III, IV și Masterat II - Integraliști - Cazari 20.09.2019

Anul II, III, IV și Masterat II - Restanțieri - Cazari 21.09.2019

Doctoranzi - Cazari 20.09.2019

 

Observații:

 

-    - Pentru găsirea unui student în liste, utilizați în documentul pdf., comanda Search /shortcut-ul CTRL+F, introduceți numele, urmat de Enter;

 

-       - Pentru fiecare interval de medii, listele sunt concepute în ordinea descrescătoare a mediilor (cazul studenți integraliști sau studenți admiși în anul universitar 2019/2020) sau în ordinea crescătoare a numărului de restanțe (cazul studenților restanțieri) ;

 

-       - Eventualele lămuriri/explicații/clarificări vor fi oferite în intervalul 19.09.2019 – 21.09.2019, între orele 8:30 – 14:00, în sala CD 008;

 

-      -  Neprezentarea studentului sau împuternicitului notarial al acestuia, în intervalul orar și data atribuită, conduce la anularea repartiției. Cazarea studenților aflați în această situație se va efectua pe locurile rămase vacante!