Pentru decontul STB,

Șefii de grupă vor depune la secretariatul facultății tabelul centralizator al abonamentelor, însoțit de urmatoarele documente justificative, pentru fiecare student:

• Cerere tip decontare abonament (vezi model cerere)
• Borderou documente justificative decontare transport student (vezi model borderou)
• Copie a cardului ‘’ACTIV “
• Bonurile fiscale STB, in original, stampilate de către STB .

În tabelul centralizator vor fi trecuti doar studenții care prezintă atât chitanțele în original, cât şi copia cardului ‘’ACTIV‘’ cu numele studentului şi seria cardului lizibile.
Documentele se vor depune la secretariat, conform planificării următoare:
Semestrul I, lunile octombrie, noiembrie, decembrie și ianuarie - in perioada : 15.02.2021 – 15.03.2021
Semestrul al II - lea, lunile februarie, martie, aprilie, mai și iunie in perioada : 01.06.2021 – 01.07.2021

Abonamentele din lunile de vacanță NU se decontează.


DECANATUL