ÎNSCRIERE EXAMEN DE DISERTAŢIE,
SESIUNEA IUNIE 2013

Pentru absolvenţii promoţiei 2012 – 2013, examenele de finalizare a studiilor se organizează în două sesiuni, sesiunea de vară (iulie 2013) şi sesiunea de toamnă (septembrie 2013). Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor în sesiunile programate pentru promoţia curentă.

Înscrierea candidaţilor la Examenul de Disertaţie se face în două etape:

1. Înscriere la secretarul comisiei de examen;

2. Înscriere la secretariatul facultăţii, în perioada 17 - 20 iunie 2013, astfel:

• pe 17 , 18 şi 20 iunie, intre orele 14:00 şi 16:00;
• pe 19 iunie, între orele 16:00 şi 18:00


1. Înscriere la secretarul comisiei de examen

In vederea înscrierii la secretarul comisiei de examen, absolventul trebuie să predea, în baza unui act de identitate, lucrarea de disertaţie sau pagina cu tema proiectului, semnată de conducătorul ştiinţific (aceasta va reveni la candidat, prin intermediul secretarului de comisie, după ce va fi semnata de directorul de departament si de decan) – dacă proiectul este în evaluare la conducătorul ştiinţific, secretarului comisiei, să preia un document (dovada) care atestă că proiectul a fost predat şi apoi să se înscrie la secretariatul facultăţii. Ulterior, va aduce de la secretariatul facultăţii şi va preda secretarului comisiei dovada că a fost înscris la secretariat.

2. Înscriere la secretariatul facultăţii

Aici, fiecare absolvent trebuie să depună următoarele documente:

  1.  cererea de înscriere la examen (formularul se obţine de la secretariatul facultăţii sau pe site, se completează şi se semnează de către absolvent şi conducerea facultăţii);
  2.  fişa de lichidare, completată şi semnată (formularul se obţine de la secretariatul facultăţii);
  3.  dovada eliberată de secretarul comisiei de examen că a predat lucrarea de disertaţie;
  4.  copie buletin/carte de identitate sau paşaport;
  5.  două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm;
  6.  declaraţia de originalitate a lucrării de disertaţie (formularul se obţine de la secretariatul facultăţii sau pe site);
  7.  diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia (în original);
  8.  suplimentul la diplomă (în original) - se preia de la serviciul diplome, Rectorat, sala R306, zilnic între orele 10:00 şi 12:00;
  9.  diploma de inginer (în original) - dacă nu există deja la dosarul absolventului;
  10.  pagina conţinând tema proiectului (în copie), semnată de conducătorul ştiinţific, directorul de departament şi decan.

Pentru absolvenţii fără taxă de studii ai UPB, susţinerea examenului de finalizare a studiilor este gratuită o singură dată, indiferent de anul absolvirii.

Absolvenţii UPB, care repetă examenul de finalizare a studiilor sau care au absolvit în regim cu taxă de studii, trebuie să prezinte la înscriere şi chitanţa de plată a taxei de examen, stabilită de Senatul universităţii, pentru anul universitar în care se susţine examenul. Plata acestei taxe se face la casieria universităţii.

Se pot prezenta la examenul disertaţie numai candidaţii care au promovat toate activităţile obligatorii cuprinse în planul de învăţământ şi nu au datorii financiare sau materiale faţă de universitatea absolvită, astfel:
a) absolvenţii din promoţia 2013;
b) absolvenţii din promoţiile anterioare, care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor, indiferent de anul absolvirii.